รายละเอียดเพิ่มเติม

รายละเอียดงาน
 • 1.วางแผน มอบหมายงานในฝ่ายในด้าน Hardware / Software
 • 2.ดูแลระบบ Network ,Server ออกแบบ พัฒนาและติดตั้ง
 • 3.ดูแล ตรวจสอบจัดการประสิทธิภาพของระบบเครือข่ายให้พร้อมใช้งาน สนับสนุนทำงานร่วมกับทีม
 • 4.แก้ไขปัญหาที่ได้รับให้เป็นไปตาม IT SLA
 • 5.ติดตามและประสานงาน เพื่อแก้ไขปัญหากับผู้ใช้งาน
 • 6.สรุป ปัญหา สาเหตุ หาวิธีป้องกัน
 • 7.ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร
  1. จบการศึกษาปริญญาตรี ด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
  2. มีประสบการณ์ด้าน IT 3 ปี ขึ้นไป
  3. มีทักษะในการวางแผนงาน การบริหารจัดการ
  4. มีทักษะในการวิเคราะห์ และแก้ปัญหาได้ดี
  5. มีภาวะผู้นำ
  6. ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

สวัสดิการ

ติดต่อ

 1. คุณ วิภาดา ยอดแดง เบอร์โทร 0826542042