เปิดดู 55

หัวหน้าแผนกจัดซื้อ

hr@meojewelry.co.th

กดบันทึก

รายละเอียดเพิ่มเติม

รายละเอียดงาน
 •  – ควบคุม กำกับ ดูเเลบริหารจัดการงานของฝ่ายจัดซื้อ และงานด้านจัดซื้ออื่นๆ ให้เป็น
  ไปตามเป้าหมายเเละนโยบายที่กำหนด
   –  บริหารกระบวนการทำงานจัดซื้อ และกำหนดนโยบายการจัดซื้อ ให้เป็นไปตามเป้า
  หมายขององค์กรได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ในระยะเวลาที่กำหนด เเละโปร่งใส
   – เปรียบเทียบและเจรจาต่อรองกับคู่ค้า เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพ รวมถึงการบริหารต้นทุน
  ที่มีประสิทธิภาพ
   – ประสานงาน ติดต่อในเรื่องการจัดส่งสินค้าของ Supplier และติดตาม Supplier เพื่อให้ส่งสิ
  นค้าตามจำนวนและระยะเวลาที่กำหนด
   –  ประสานงานกับหน่วยงานภายในเเละภายนอก เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามข้อกำหนด
  ที่ตกลงร่วมกันกับ Supplier ให้สำเร็จ
   – ควบคุมกระบวนการสั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์ สินค้า วัสดุสิ้นเปลืองสำนักงาน ตามงบประมาณที่
  ได้รับการอนุมัติ เเละควบคุมปริมาณสินค้าให้อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด
   – ควบคุมดูแลการจัดทำใบขออนุมัติสั่งซื้อ (P/O) วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ต่างๆ เเละชุด
   uniform ที่ต้องใช้ประจำออฟฟิศและสาขาต่างๆ เเละ update ข้อมูลต่างๆในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง

คุณสมบัติผู้สมัคร

สวัสดิการ

ติดต่อ