เปิดดู 409

ผช.ผจก.ฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท บีคัมเวลท์ จำกัด

กดบันทึก 1 ปี ที่แล้ว

รายละเอียดเพิ่มเติม

รายละเอียดงาน
1.วางนโยบายและวางแผนการเงิน แผนงบประมาณ และแผนการลงทุน
2.วางนโยบายและพัฒนาระบบตรวจสอบภายใน เพื่อใช้เป็นแนวทางและกระบวนการในการควบคุม การจัดการงบประมาณ การบัญชี การบริหารเงินสดและเครดิต
3.จัดทำงบการเงิน รายงานการเงินประจำปี ตั้งงบประมาณการเงินประจำปีทั้งรายรับ รายจ่าย ยอดขายและค่าใช้จ่าย
4.ศึกษา วิเคราะห์และเปรียบเทียบผลประกอบการทางการเงินในอดีต ปัจจุบัน และตัวเลขประมาณการเพื่อใช้ในการพัฒนาโอกาสทางธุรกิจในอนาคต
5.ให้คำแนะนำผู้บริหารในเรื่องการกำหนดเป้าหมาย นโยบาย และวิธีการบริหารการเงินทั้งระยะสั้นและระยะยาว
6.วางแผนการตรวจสอบระบบภายในให้สอดคล้องกับการตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอก
7.มอบหมาย และควบคุมการทำงานด้านบัญชี การเงิน รายรับ รายจ่าย การเงินการธนาคาร การรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับการเงิน
8.ประเมินสถานการณ์และความต้องการในการจัดหาแหล่งเงินทุนและการจัดการกองทุนเพื่อ ให้คำแนะนำแก่ผู้บริหารอย่างถูกต้องและเหมาะสม
9.ศึกษาและทบทวนกฎระเบียบและวิธีปฏิบัติตามประมวลรัษฎากรที่มีการแก้ไขปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ
10.ควบคุมการทำงานของพนักงานในฝ่ายบัญชีการเงินในเรื่องของการจัดทำรายงานการเงิน การปิดบัญชีรายเดือน การวางบิล การติดตามหนี้ และการทำงบประมาณให้ถูกต้องและทันกำหนดเวลา
11.ประสานงานกับบริษัทที่ปรึกษาด้านการตรวจสอบบัญชีเพื่อให้เกิดความถูกต้องตามข้อกำหนดของทางราชการ
12.ประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้างาน และพนักงานทั้งฝ่าย เสนอความเห็นในเรื่องการปรับตำแหน่ง การเลื่อนขั้น การขึ้นเงินเดือน หรือการเลิกจ้าง
13.พิจารณาและกำหนดอัตราค่าเสื่อม (depreciation rates) ของทรัพย์สิน
14.หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • เพศชาย – หญิง อายุระหว่าง 30-37 ปี
  • จบการศึกษาในระดับวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ในด้านงานบัญชี และการเงิน 3-5 ปีขึ้นไป (ในระดับหัวหน้าหรือผู้จัดการ)
  • มีความรู้ด้านบัญชีขั้นสูงและสามารถปิดบัญชีได้
  • มีความสามารถในการวิเคราะห์ ประเมินสถานการณ์ทางการเงินและหาทางป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้น
  • หากมีประสบการณ์ทางด้านความงามจะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

เอกสารประกอบการสมัครงาน

1.รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว 1 ใบ
2.สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ
3.สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ
4.สำเนาวุฒิการศึกษา, Transcript (ใบ รบ.)
5.สำเนาหนังสือผ่านงาน
6.สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี)
7.สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
8.สำเนาใบอนุญาตขับรถยนต์/รถจักรยานยนต์ (ถ้ามี)
9.สำเนาใบผ่านเกณฑ์ทหาร (ชาย)
10.เอกสารผลงาน, ไฟล์ผลงาน (Portfolio)

 

ติดต่อ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บริษัท บีคัมเวลท์ จำกัด
18 โครงการพาร์คเลน ชั้น 2 ซ.สุขุมวิท 63 ถ.สุขุมวิท
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : 098-274-3322

รับอีเมลล์แจ้งเตือนตำแหน่งงาน
แสดง 1–0 of 0 ตำแหน่ง

แชร์งานนี้

รายละเอียดบริษัท

Connect with us

ติดต่อบริษัทฯ

https://jobbee.online/wp-content/plugins/jobica-core/framework/functions/noo-captcha.php?code=7edc0