เปิดดู 59

นิติกรปฏิบัติการ(กฎหมายและระเบียบ)

กดบันทึก

รายละเอียดเพิ่มเติม

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางด้านนิติการ
ในการปฏิบัติงานภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ โดยมีลักษณะงาน
ที่ปฏิบัติในด้านต่างๆดังนี้

 • ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนากฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดทำการอนุมัติ การบริหาร ประมาณการรายจ่ายประจำปี การเงินและการคลังของกองทุนฯ
 • เสนอความเห็นเกี่ยวกับการจัดทำ ปรับปรุง แก้ไขกฎหมายและระเบียบอื่น
  และมาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • พิจารณาวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการประมาณการรายจ่ายประจำปี
  ของกองทุนฯ การเงินและการคลัง และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบข้อหารือ รวมถึงการให้ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  แก่บุคคล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และหน่วยงานภายในสำนักงานบริหารกองทุนฯ
 • เข้าร่วมในคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ คณะทำงาน หรือการประชุมต่างๆ
  ที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้ข้อคิดเห็นและคำแนะนำเกี่ยวกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ
  ของกองทุนฯ การเงินการคลัง และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ดำเนินการด้านนิติกรรมและสัญญา
 • ศึกษาข้อมูล รวบรวมแสวงหาข้อเท็จจริง และเสนอความเห็นในการดำเนินการเรื่องใดๆ ที่เกี่ยวกับวินัยของพนักงานกองทุน การร้องทุกข์ อุทธรณ์ และการดำเนินการทางคดี
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีในสาขาวิชา นิติศาสตร์หรือคุณวุฒิในสาขาใดสาขาหนึ่งที่สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานกำหนด

สวัสดิการ

ติดต่อ

 1. ฝ่ายบุคคล กลุ่มงานบริหารทั่วไป หมายเลขโทรศัพท์ 021581460

แชร์งานนี้

รายละเอียดบริษัท

 • ตำแหน่งงานทั้งหมด : 6 Jobs
 • ประเภทธุรกิจ: การศึกษา / วิชาการ
 • ที่อยู่: 1010 อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3 ชั้น 10 (ฝั่ง Podium) ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
 • จังหวัด: กรุงเทพมหานคร

Connect with us

ติดต่อบริษัทฯ

https://jobbee.online/wp-content/plugins/jobica-core/framework/functions/noo-captcha.php?code=8fe97