เปิดดู 54 1 application

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (วิเคราะห์โครงการ)

กดบันทึก

รายละเอียดเพิ่มเติม

รายละเอียดงาน
 • ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการทำงานปฏิบัติงานทางด้านวิเคราะห์โครงการ ค่าใช้จ่าย ความคุ้มค่าของโครงการ จัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการ
  ใช้จ่าย ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายที่โดยมีลักษณะงาน
  ที่ปฏิบัติในด้านต่างๆดังนี้

  • รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล ความเห็น ข้อเสนอแนะ ในการทำระบบและหลักเกณฑ์มาตรฐาน ด้านต่างๆ เพื่อใช้ในการจัดทำและวิเคราะห์ประมาณการรายจ่ายกองทุนฯรวมทั้งจัดทำรายงานความก้าวหน้ารายไตรมาส และรายงานภาพรวมประจำปี
   เพื่อประกอบการวิเคราะห์และจัดสรรเงินกองทุนฯ ประจำปี
  • ร่วมศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาระบบ รูปแบบ การจัดทำมาตรฐานต้นทุน บัญชีราคา มาตรฐานด้านต่างๆ ประมาณการภาระงบประมาณกองทุนฯ โครงสร้างแผนการจัดสรรเงินกองทุนฯ และกระบวนการจัดทำแผนประมาณการรายจ่ายในเชิงบูรณาการ
   เพื่อประกอบการวิเคราะห์และจัดสรรเงินกองทุนประจำปี
  • ร่วมศึกษา วิเคราะห์ ยุทธศาสตร์ นโยบายของรัฐบาล กรอบการขอจัดสรรเงินกองทุน ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายการให้บริการของกองทุนฯ ความเป็นไปได้
   ในการใช้จ่ายเพื่อประกอบการวิเคราะห์และจัดสรรเงินกองทุนประจำปี
  • ร่วมจัดทำประมาณการรายจ่ายประจำปีของกองทุน ประมาณการรายจ่ายเพิ่มเติม เอกสารประกอบ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และกระทรวงการคลัง ตามกรอบระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด
  • ร่วมติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และรายงานความสำเร็จของการดำเนินโครงการต่างๆ ตามกรอบวงเงินที่ได้รับจัดสรรจากกองทุนฯ และการใช้จ่ายเงินกองทุนที่ได้รับจัดสรร เพื่อให้เกิดประโยชน์และความคุ้มค่าในการใช้จ่ายเงินกองทุนฯ
  • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชา หรือคณะกรรมการ/อนุกรรมการกองทุนฯ มอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 •           ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีในสาขาวิชา วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อุตสาหกรรมศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือคุณวุฒิในสาขาใดสาขาหนึ่งที่สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานกำหนด

สวัสดิการ

ติดต่อ

 1. ฝ่ายบุคคล กลุ่มงานบริหารทั่วไป โทร.021581460

แชร์งานนี้

รายละเอียดบริษัท

 • ตำแหน่งงานทั้งหมด : 6 Jobs
 • ประเภทธุรกิจ: การศึกษา / วิชาการ
 • ที่อยู่: 1010 อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3 ชั้น 10 (ฝั่ง Podium) ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
 • จังหวัด: กรุงเทพมหานคร

Connect with us

ติดต่อบริษัทฯ

https://jobbee.online/wp-content/plugins/jobica-core/framework/functions/noo-captcha.php?code=1edae

รายละเอียดเพิ่มเติม

รายละเอียดงาน
 • ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานทางด้านการวางแผน กำหนดเป้าหมายเชิงนโยบาย ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
  • รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล ความเห็น ข้อเสนอแนะ ในการทำระบบและหลักเกณฑ์มาตรฐานด้านต่างๆ เพื่อใช้ในการจัดทำและวิเคราะห์ประมาณการรายจ่ายกองทุนรวมทั้งจัดทำรายงานความก้าวหน้ารายไตรมาส และรายงานภาพรวมประจำปี
   เพื่อประกอบการวิเคราะห์และจัดสรรเงินกองทุนฯ ประจำปี
  • ร่วมศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาระบบ รูปแบบ การจัดทำมาตรฐานต้นทุน บัญชีราคา มาตรฐานด้านต่างๆ ประมาณการภาระงบประมาณกองทุนฯ โครงสร้างแผนการจัดสรรเงินกองทุนฯ และกระบวนการจัดทำแผนประมาณการรายจ่ายในเชิงบูรณาการ
   เพื่อประกอบการวิเคราะห์และจัดสรรเงินกองทุนประจำปี
  • ร่วมศึกษา วิเคราะห์ ยุทธศาสตร์ นโยบายของรัฐบาล กรอบการขอจัดสรรเงินกองทุน ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายการให้บริการของกองทุนฯ ความเป็นไปได้
   ในการใช้จ่ายเพื่อประกอบการวิเคราะห์และจัดสรรเงินกองทุนประจำปี
  • ร่วมจัดทำประมาณการรายจ่ายประจำปีของกองทุน ประมาณการรายจ่ายเพิ่มเติม เอกสารประกอบ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และกระทรวงการคลัง ตามกรอบระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด
  • ร่วมติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และรายงานความสำเร็จของการดำเนินโครงการต่างๆ ตามกรอบวงเงินที่ได้รับจัดสรรจากกองทุนฯ และการใช้จ่ายเงินกองทุนที่ได้รับจัดสรร เพื่อให้เกิดประโยชน์และความคุ้มค่าในการใช้จ่ายเงินกองทุนฯ
  • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชา หรือคณะกรรมการ/อนุกรรมการกองทุนฯ มอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 •           ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีในสาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ การเงินและการบัญชี บริหารธุรกิจ นิติศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ รัฐศาสตร์ศิลปศาสตร์ อุตสาหกรรมศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือคุณวุฒิในสาขาใดสาขาหนึ่งที่สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานกำหนด

สวัสดิการ

ติดต่อ

 1. ฝ่ายบุคล กลุ่มงานบริหารทั้วไป  โทร.021581460

แชร์งานนี้

รายละเอียดบริษัท

 • ตำแหน่งงานทั้งหมด : 6 Jobs
 • ประเภทธุรกิจ: การศึกษา / วิชาการ
 • ที่อยู่: 1010 อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3 ชั้น 10 (ฝั่ง Podium) ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
 • จังหวัด: กรุงเทพมหานคร

Connect with us

ติดต่อบริษัทฯ

https://jobbee.online/wp-content/plugins/jobica-core/framework/functions/noo-captcha.php?code=21729