เปิดดู 92 1 application

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ประเมินผลและรายงาน)

กดบันทึก

รายละเอียดเพิ่มเติม

รายละเอียดงาน
 • ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้  ความสามารถทางวิชาการในการทำงานปฏิบัติงานทางด้านการติดตามประเมินผลและรายงาน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายโดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
  1. รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล ความเห็น ข้อเสนอแนะ ในการทำระบบและหลักเกณฑ์มาตรฐานด้านต่างๆ เพื่อใช้ในการจัดทำและวิเคราะห์ประมาณการรายจ่ายกองทุน รวมทั้งจัดทำรายงานความก้าวหน้ารายไตรมาส และรายงานภาพรวมประจำปี
   เพื่อประกอบการวิเคราะห์และจัดสรรเงินกองทุนฯ ประจำปี
  2. ร่วมศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาระบบ รูปแบบ การจัดทำมาตรฐานต้นทุน บัญชีราคา มาตรฐานด้านต่างๆ ประมาณการภาระงบประมาณกองทุนฯ โครงสร้างแผนการจัดสรรเงินกองทุนฯ และกระบวนการจัดทำแผนประมาณการรายจ่ายในเชิงบูรณาการ
   เพื่อประกอบการวิเคราะห์และจัดสรรเงินกองทุนประจำปี
  3. ร่วมศึกษา วิเคราะห์ ยุทธศาสตร์ นโยบายของรัฐบาล กรอบการขอจัดสรรเงินกองทุน ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายการให้บริการของกองทุนฯ ความเป็นไปได้ในการใช้จ่าย เพื่อประกอบการวิเคราะห์และจัดสรรเงินกองทุนประจำปี
  4. ร่วมจัดทำประมาณการรายจ่ายประจำปีของกองทุน ประมาณการรายจ่ายเพิ่มเติม เอกสารประกอบ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และกระทรวงการคลัง ตามกรอบระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด
  5. ร่วมติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และรายงานความสำเร็จของการดำเนินโครงการต่างๆ ตามกรอบวงเงินที่ได้รับจัดสรรจากกองทุนฯ และการใช้จ่ายเงินกองทุนที่ได้รับจัดสรร เพื่อให้เกิดประโยชน์ และความคุ้มค่าในการใช้จ่ายเงินกองทุนฯ
  6. ปฏิบัติงานอื่นๆินกองทุนุนที่ได้รับจัดสรร เพื่อให้เกิดประส และรายงานภาพรวมประจำปี เพื้ตามที่ผู้บังคับบัญชา หรือคณะกรรมการ/อนุกรรมการกองทุนฯ มอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีในสาขาวิชา เศรษฐศาสตร์การเงินและการบัญชี บริหารธุรกิจ นิติศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ รัฐศาสตร์อุตสาหกรรมศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือคุณวุฒิในสาขาใดสาขาหนึ่งที่สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานกำหนด

สวัสดิการ

ติดต่อ

 1. ฝ่ายบุคคล กลุม่งานบริหารทั่วไป โทร.021581460

แชร์งานนี้

รายละเอียดบริษัท

 • ตำแหน่งงานทั้งหมด : 6 Jobs
 • ประเภทธุรกิจ: การศึกษา / วิชาการ
 • ที่อยู่: 1010 อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3 ชั้น 10 (ฝั่ง Podium) ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
 • จังหวัด: กรุงเทพมหานคร

Connect with us

ติดต่อบริษัทฯ

https://jobbee.online/wp-content/plugins/jobica-core/framework/functions/noo-captcha.php?code=54ffa