เปิดดู 56

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ (จัดการเงินกองทุน)

กดบันทึก

รายละเอียดเพิ่มเติม

รายละเอียดงาน
 • ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์  และความชำนาญงานสูงเกี่ยวกับการเงิน งบประมาณ การบัญชีของกองทุนฯ การศึกษา วิเคราะห์ ติดตามประเมินผลการใช้จ่ายเงิน การวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและบัญชี การจัดทำแผนงานและงบประมาณ ตรวจสอบความถูกต้องของการลงบัญชีประเภทต่างๆ ที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายโดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
  • จัดทำเอกสารรายงานความเคลื่อนไหวทางการเงินของกองทุน เพื่อแสดงสถานะ
   ทางการเงินและใช้เป็นฐานข้อมูลที่ถูกต้องตามระเบียบวิธีการบัญชีของสำนักงานบริหารกองทุนฯ
  • รวบรวมข้อมูล และรายงานการเงินของสำนักงานบริหารกองทุนฯ เพื่อพร้อมที่จะปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องและทันสมัย
  • ศึกษา วิเคราะห์ ผลการใช้จ่ายเงินของสำนักงานบริหารกองทุนฯ เพื่อให้การใช้จ่ายเงินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับแผนงานที่กำหนด และใช้เป็นแนวทาง
   ในการปรับปรุงการจัดทำแผนงานและงบประมาณต่อไป
  • ดูแลการรับ-จ่ายเงิน สถานะทางการเงิน ตรวจสอบเอกสารสำคัญในการรับ-จ่ายเงินเพื่อให้การรับหรือจ่ายเงินของสำนักงานบริหารกองทุนฯ มีประสิทธิภาพ การปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติของสำนักงานบริหารกองทุนฯ
  • ถ่ายทอดความรู้ทางด้านการเงินและบัญชีแก่พนักงานระดับรองลงมา เช่น ให้คำแนะนำในการปฏิบัติงาน วางโครงการและกำหนดหลักสูตรและฝึกอบรม จัดทำคู่มือประจำสำหรับปฏิบัติงาน รวมถึงการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ที่ถูกต้อง เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานและข้อกำหนด
  • วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ และร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของสำนักงานบริหารกองทุนฯ หรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
  • ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือสำนักงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
  • ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
  • ให้คำแนะนำ ตอบปัญหาและชี้แจงเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชีที่ตนรับผิดชอบในระดับเบื้องต้นแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์
  • จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ทำสถิติ ปรับปรุง หรือทำฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศ
   ที่เกี่ยวข้องกับงานการเงินและบัญชี เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของสำนักงาน และใช้ประกอบการพิจารณากำหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ และมาตรการต่างๆ

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีในสาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ การเงินและการบัญชี บริหารธุรกิจ วิศวกรรมศาสตร์ อุตสาหกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือคุณวุฒิในสาขาใดสาขาหนึ่งที่สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานกำหนด

สวัสดิการ

ติดต่อ

 1. ฝ่ายบุคคล กลุ่มงานบริหารทั่วไป  โทร.021581460

แชร์งานนี้

รายละเอียดบริษัท

 • ตำแหน่งงานทั้งหมด : 6 Jobs
 • ประเภทธุรกิจ: การศึกษา / วิชาการ
 • ที่อยู่: 1010 อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3 ชั้น 10 (ฝั่ง Podium) ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
 • จังหวัด: กรุงเทพมหานคร

Connect with us

ติดต่อบริษัทฯ

https://jobbee.online/wp-content/plugins/jobica-core/framework/functions/noo-captcha.php?code=d1c6e