สหสินไทย ค้าวัตถุก่อสร้าง บจ.

Follow us

รายละเอียดบริษัท

 • จัดจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง ตกแต่ง และบริการตั้งแต่ พ.ศ. 2493
 • บริการครอบคลุมทั่วประเทศ
 • รางวัลผู้แทนจำหน่ายยอดเยี่ยม ต่อเนื่องกว่า 40 ปี ตั้งแต่ปี 2516 จนถึงปัจจุบัน
 • รางวัลจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย
 • รางวัลธรรมภิบาลดีเด่น กระทรวงพาณิชย์
 • รางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.)
 • รางวัลชมเชย ประเภทธุรกิจขนาดกลาง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.)

ประวัติความเป็นมา (Company History)

บริษัท สหสินไทย ค้าวัตถุก่อสร้าง จำกัด ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่พุทธศักราช 2493 ซึ่งดำเนินธุรกิจค้าไม้แปรรูป ภายใต้ชื่อร้านสหะสินไทย และต่อมาได้จัดตั้งเป็น บริษัท สหสินไทย ค้าวัตถุก่อสร้าง จำกัด ขึ้นเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ.  2520 ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียน 12,000,000.00 บาท

ปัจจุบัน บริษัท สหสินไทย ค้าวัตถุก่อสร้าง จำกัด บริหารงานโดยคุณพัชรา บุญเมือง กรรมการผู้จัดการ โดยมีคุณไพโรจน์ นพทีปกังวาล ดำรงตำแหน่งประธานบริษัท มีที่ตั้งสำนักงานอยู่เลขที่ 39, 39/1-7, 569 ถนนติวานนท์ ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ธุรกิจหลัก คือการจัดจำหน่ายและบริการ โดยเป็นผู้แทนจำหน่ายวัสดุ อุปกรณ์ก่อสร้าง และสินค้าตกแต่งของเครือซิเมนต์ไทย ภายใต้แบรนด์ธุรกิจ Cementhai Homemart

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นผู้นำด้านจัดหน่ายวัสดุก่อสร้าง ผลิต ติดตั้ง แบบครบวงจร ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างสูงสุด

พันธกิจ (Mission)

 • ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ธุรกิจ
 • คัดเลือกและพัฒนาบุคคลากรให้เข้ากับวัฒนธรรมองค์กร
 • ขับเคลื่อนองค์กรโดยระบบ PMS (Performance Management System)
 • ปรับปรุงกระบวนการอย่างต่อเนื่อง
 • มุ่งสู่การเป็นองค์กร Happy Work Place

สหสินไทย ค้าวัตถุก่อสร้าง บจ. มี 8 ตำแหน่งงาน

รายละเอียดบริษัท

Connect with us

ติดต่อบริษัทฯ

https://jobbee.online/wp-content/plugins/jobica-core/framework/functions/noo-captcha.php?code=3df85