Bangkok Medical Laboratory

Follow us

About Company

ศูนย์บริการตรวจสุขภาพ/ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์

ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2519

ให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์

ตรวจเลือด ตรวจปัสสาวะ

ตรวจตามใบสั่งแพทย์

ตรวจสุขภาพประจำปีพนักงานให้กับองค์กรต่างๆ

บริษัทมี 2 สำนักงาน :

พหลโยธิน(แยกสะพานควาย) และ จรัญสนิทวงศ์ 29

 

Connect with us