สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

Follow us

รายละเอียดบริษัท

พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 มาตรา 24 ให้จัดตั้งกองทุนหนึ่งว่า “กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน” ในกระทรวงพลังงาน เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนและค่าใช้จ่ายช่วยเหลือหรืออุดหนุนการดำเนินงานเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน และมาตรา 27 กำหนดให้มีคณะกรรมการกองทุนคณะหนึ่ง ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ

คณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ในการประชุม ครั้งที่ 4/2559 (ครั้งที่ 70) เมื่อวันพุธที่ 14 กันยายน 2559 มีมติเห็นชอบให้มีการจัดตั้งหน่วยบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน โดยกำหนดให้หน่วยบริหารกองทุน มีชื่อภาษาไทยเป็นทางการว่า “สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (Energy Conservation and Promotion Fund Office)”

แผนการดำเนินงาน (Road Map) จัดตั้งสำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ส.กทอ.) แบ่งออกเป็น 3 ระยะเวลาคือ ระยะเร่งด่วน (ปีงบประมาณ 2560) ระยะสั้น (ปีงบประมาณ 2560-2561) และระยะยาว (ปีงบประมาณ 2562) โดยในช่วงระยะเปลี่ยนผ่าน (พ.ศ. 2559 – 2560) ให้สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) และกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ร่วมการสนับสนุนการดำเนินงานบริหารกองทุนฯ ตามแนวปฏิบัติเดิมโดยให้มีการถ่ายโอนภารกิจระยะเปลี่ยนผ่านให้ ส.กทอ. มีสถานภาพเป็นองค์กรมหาชน โดยในระยะเร่งด่วนปีงบประมาณ 2560 ให้มีโครงสร้างการบริหารงานตามพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558 เพื่อรองรับภารกิจ และในระยะเร่งด่วนนี้ให้ดำเนินการออกข้อบังคับคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล โดยกำหนดกรอบโครงสร้างอัตรากำลังในระยะแรก 59 อัตรา (ระยะยาว ปี 2562 จำนวน 75 อัตรา)

คณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ในการประชุมครั้งที่ 1/2560 (ครั้งที่ 72) เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2560 ได้มีมติเห็นชอบแต่งตั้ง นายธนธัช จังพานิช เป็นผู้จัดการสำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน โดยมีวาระในการดำรงตำแหน่ง 4 ปี นับตั้งแต่วันที่เริ่มดำรงตำแหน่งตามสัญญา และประธานกรรมการฯ ได้ประกาศแต่งตั้งผู้จัดการสำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560

บริษัทยังไม่มีตำแหน่งงานที่ลงประกาศ

รายละเอียดบริษัท

  • ตำแหน่งงานทั้งหมด : 0 Jobs
  • ประเภทธุรกิจ: การศึกษา / วิชาการ
  • ที่อยู่: 1010 อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3 ชั้น 10 (ฝั่ง Podium) ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
  • จังหวัด: กรุงเทพมหานคร

Connect with us

ติดต่อบริษัทฯ

https://jobbee.online/wp-content/plugins/jobica-core/framework/functions/noo-captcha.php?code=e440e